راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام نور

سهندوسبلان

راهنماي استفاده از فرم ثبت نام اصلي و ترميم سيستم گلستان

اجزاي فرم ثبت نام اصلي:
فرم ثبت نام اصلي دانشجو از سه بخش اصلي شده است:

1-مشخصات عمومي:
شامل مشخصات اصلي دانشجو، واحد گذرانده، معدل معيار، واحد گذرانده ترم قبل، حداكثر واحد قابل اخذ و تاريخ ثبت نام مي باشد.

2-دروس در دست ثبت نام:
در اين قسمت كاربر عمليات اصلي ثبت نام و يا ترميم را انجام مي دهد. به طور كلي در شروع ثبت نام، دروس ثبت نام مقدماتي دانشجو (در صورت وجود ثبت نام مقدماتي) و در مرحله ترميم دروس ثبت نام اصلي دانشجو در اين جدول نمايش داده مي شود. در غير اين صورت اين جدول خالي خواهد بود.
عمليات قابل قبول در اين جدول به شرح زير مي باشد :

الف: انتخاب دانشجو
اين كليد جهت عمليات انتخاب و جستجوي دانشجو، مورد استفاده قرار مي گيرد. چنانجه كاربر دانشجو باشد اين كليد مورد استفاده قرار نمي گيرد.

ب: تعيين گروههاي درسي
اين موضوع فقط براي دروسي كه در ستون (وضع ثبت) براي آنها كلمه "بي اثر" ثبت شده است امكانپذير مي باشد. در اين موارد كاربر مي تواند گروه درسي مورد نظر خود را در ستون (گروه) وارد نمايد.
ج: انتخاب درخواست
به ازاء هر گروه درسي براساس شرايط هر درس كاربر مي تواند در ستون (درخواست) يكي از موارد "ثبت"، "انتظار" و يا       را انتخاب نمايد. توجه شود كه موارد ممكن و قابل انتخاب برحسب شرايط هر درس در ليست مربوطه ثبت شده و فقط همان موارد قابل انتخاب مي باشند. همچنين انتخاب گزينه "انتظار" در صورتي مفيد خواهد بود كه به دليل تكميل ظرفيت يك گروه درسي و نياز دانشجو به آن گروه درسي خاص، دانشجو خودش را در ليست انتظار همان درس قرار مي دهد. در اين حالت پس از حذف ثبت نام در اين گروه درسي توسط دانشجويان ديگر و يا اضافه شدن ظرفيت گروه درسي جديد از ابتداي ليست انتظار گروه درسي براي دانشجويان ليست انتظار به صورت خودكار ثبت نام خواهد شد. توجه شود كه از ديد كنترل، امكان اخذ و ثبت درس به صورت قطعي و انتظار يكسان بوده و فقط كنترل ظرفيت گروه درسي براي حالت انتظار انجام نخواهد شد.
د: اضافه كردن درس جديد
با كليك كردن روي گزينه (اضافه كردن)، يك سطر خالي در جدول ظاهر مي گردد. توجه شود كه با چند مرتبه كليك كردن امكان اضافه كردن چندين سطر وجود دارد. به هر حال در سطرهاي جديد امكان وارد كردن شماره و گروه درس جديد و انتخاب گزينه مناسب براي ستون (درخواست) وجود خواهد داشت. روش ديگري كه براي اضافه كردن گروه درسي جديد وجود دارد اين است كه از جدول پايين (ليست گروههاي درسي مورد نظر) روي يك گروه درسي كليك كرده و گروه درسي مذكور به جدول (دروس در دست ثبت نام) منتقل خواهد شد.
هـ: جايگزيني درس
با توجه به اين كه ممكن است حسب شرايط، تعداد درس اضافه، حذف و تغيير يافته دانشجو در ثبت نام نسبت به ثبت نام مقدماتي محدود شده باشد اين گزينه براي جايگزيني دروس ثبت نام مقدماتي با دروس جديد كه تحت شرايط خاص امكان پذير مي باشد، پيش بيني شده است. اين گزينه به شرطي فعال خواهد بود كه در پردازشهاي مربوطه امكان جايگزيني دروس به يكي از دلايل چهارگانه "تكميل ظرفيت گروههاي درسي"، "عدم ارائه درس"، "عدم رعايت پيش نياز" و يا "مجاز نبودن نظام آموزشي" و يا تركيبي از آنها براي نظام آموزشي و يا يك دانشجوي خاص پيش بيني شده باشد. در اين صورت دانشجو مي تواند در صورتي كه به هر يك از دلايل مذكور امكان اخذ درسي كه در ثبت نام مقدماتي گرفته است، وجود ندارد، آنرا با يك درس ديگر عوض كرده و اين تعويض به حساب تعداد درس حذف، اضافه و يا تغيير كرده وي گذاشته نخواهد شد.

و : تغيير گروههاي درسي ثبت نام شده
استفاده از اين گزينه در مواردي مطرح مي باشد كه در راستاي تنظيم برنامه درسي، در صورت لزوم دانشجو بتواند در هر مرحله نسبت به تغيير يك يا دو گروه درسي ثبت نام شده (نهايي يا ليست انتظار) اقدام نمايد. (توجه شود كه در مواقع حساس امكان حذف و اخذ مجدد گروه درسي به دليل وجود ليست انتظار وجود نخواهد داشت) در صورتي كه براساس قوانين و شرايط، تغيير امكانپذير باشد گروههاي جديد ثبت شده و گروههاي قبلي حذف خواهند شد، و در غير اين صورت پيغام مناسبي مبني بر امكانپذير نبودن درخواست ارسال مي گردد. نكات زير قابل توجه مي باشند:
- در هر بار استفاده از اين گزينه اصلاح گروه درسي براي يك يا دو درس امكانپذير مي باشد
- تغيير گروه درسي در صورتي امكانپذير است كه اولاً گروه درسي قبلي براي دانشجو ثبت نهايي يا ثبت ليست انتظار شده و ثانياً با توجه به قوانين و شرايط پيش بيني شده دانشجو بتواند در گروه درسي جديد به صورت نهايي ثبت نام نمايد.

ز: مشاهده وضعيت شهريه
در صورتي كه دانشجو در نظام داراي شهريه تحصيل مي نمايد و يا به صورت استثناء در يك ترم خاص براي دانشجو شهريه پيش بيني شده باشد با قرار دادن ماوس روي گزينه (وضعيت شهريه)، وضعيت فعلي شهريه دانشجو از قبيل شهريه ثبت نهايي، شهريه ليست انتظار و شهريه ثابت قابل مشاهده خواهد بود.

ح: مشاهده وضعيت ثبت نام
با قرار دادن علامت ماوس روي گزينه (مشاهده وضعيت ثبت نام) وضعيت فعلي ثبت نام دانشجو از قبيل تعداد واحد و درس ثبت شده و ليست انتظار و ثبت نام مقدماتي و اضافه به ثبت نام مقدماتي نمايش داده مي شود.

3- ليست گروههاي درسي (مورد نظر)
در ثبت نام اصلي و ترميم كليه گروههاي تعريف شده براي دروس ثبت نام مقدماتي و كليه گروههاي درسي براي دروس رد شده و حذف اضطراري، حذف پزشكي و حذف مجاز دانشجو (به شرطي كه در اين ترم ارائه شده باشد) مقدمتاً و در مرحله لود فرم در اين جدول نمايش داده مي شود.
عمليات ويژه اي كه در اين جدول امكان پذير است به شرح زير مي باشد:

الف: كاربا گزينه
در صورتي كه كاربر روي اين گزينه كليك كند، يك فرم فرعي كه به كمك آن انتخاب يا وارد كردن يك شماره درس مشخص ممكن مي باشد ظاهر مي گردد. كابر مي تواند شماره مورد نظر را مستقيماً وارد كرده و يا به كمك راهنما شماره درس مورد نظر را جستجو نمايد. (توجه شود كه وارد كردن شماره دانشكده، گروه آموزشي، شماره درس و نام درس و تركيبي از آنها محدوده راهنما را مشخص مي نمايد)
پس از وارد كردن شماره درس كاربر مي تواند يكي از گزينه هاي زير را انتخاب نمايد.
- "حذف "    يعني همه گروههاي درسي مذكور از جدول پايين حذف گردد.
- " مشاهده آخرين وضعيت گروهها"     يعني اگر گروههاي اين درس در جدول پايين وجود ندارد، به آن اضافه گردد و اگر وجود دارد آخرين وضعيت آن از نظر تعدادثبت نام شده و تعداد ليست انتظار و در صورت تغيير ساير شرايط مانند نام استاد، ساعات ارائه و غيره نشان داده شود.
- "انصراف"   يعني انصراف از عمليات مذكور

ب: استفاده از كليك راست روي هر يك از گروههاي درسي
در صورتي كه كاربر علامت ماوس را روي هر سطر جدول پايين قرار داده و كليك راست را فشار دهد. مانند كار با گزينه "انتخاب درس" (رديف الف) عمل مي نمايد. با اين تفاوت كه شماره درس مربوط سطري كه روي آن كليك كرده ايم به صورت پيش فرض انتخاب خواهد شد. اين امكان براي سرعت بخشيدن به عمليات كاربر پيش بيني شده است.

ج: انتقال ماوس روي هر سطر جدول
در صورتي كه كاربر ماوس را روي هر سطر جدول قرار دهد، روز و زمان ارائه گروه درسي مذكور در همان سطر، بصورت "نمايش سريع" به كاربر نشان داده مي شود.
د: مشاهده پيش نياز، هم نياز و متضاد دروس
در ستونهاي (پيش نياز)، (هم نياز) و (متضاد) در صورتي كه هر گروه درسي داراي پيش نياز، هم نياز و يا متضاد باشد، به ازاء درس مربوطه كلمه (دارد) و در غير اين صورت كلمه (ندارد) قيد شده است. در مواردي كه كلمه دارد قيد شده است، كاربر مي تواند با قرار دادن ماوس روي كلمه و كليك كردن آن، به ترتيب پيش نيازها، هم نيازها و متضادهاي درس مورد نظر را مشاهده نمايد.
هـ: كليك كردن روي هر سطر جدول
كاربر مي تواند ماوس را روي هر سطر از جدول پايين قرار داده و كليك نمايد. (البته همانگونه كه گفته شد، كليك تحت ستونهاي (پيش نياز)، (هم نياز) و (متضاد) مفهوم ديگري دارد) كليك مذكور با هدف انتقال گروه درسي از جدول پايين به جدول بالا براي انجام عمليات ثبت نامي روي گروه درسي پيش بيني شده است. به هر حال دو حالت ممكن است مطرح باشد.
- درسي كه روي آن كليك شده است در جدول بالا وجود ندارد
در اين صورت گروه درسي جديد به جدول بالا منتقل شده و در حالت درخواست "ثبت" قرار مي گيرد.
- درسي كه روي آن كليك شده در جدول بالا وجود دارد در اين صورت پس از سوال از كاربر در رابطه با وجود درس مذكور در جدول بالا، در صورت درخواست كاربر، گروه درسي در جدول بالا اصلاح شده و در حالت درخواست "ثبت" قرار مي گيرد.

4-مراحل ثبت نام
پس از ظاهر شدن فرم ثبت نام يا ترميم، دانشجو مي تواند تغييرات مورد نظر را در جدول دروس ثبت نام وارد كرده و يا پس از اضافه كردن درس جديد عمل مذكور را انجام دهد. توجه شود كه در صورتي كه كاربر مجاز دانشجو نباشد، لازم است مقدمتاً شماره دانشجويي مورد نظر خود را وارد كرده و يا انتخاب نمايد. سپس گزينه (بررسي تغييرات) را انتخاب و در صورت صحيح بودن تغييرات گزينه (اعمال تغييرات) را انتخاب كند. عمل مذكور ممكن است چندين مرتبه تا رسيدن به هدف نهايي قابل تكرار باشد. همچنين در صورتي كه دانشجو قصد انصراف از ادامه عمليات را داشته باشد، در هر لحظه امكان انتخاب گزينه (خروج) براي خروج موقت از سيستم ثبت نام وجود خواهد داشت. به هر حال، توجه شود كه خروج از سيستم به معني انصراف از تغييرات اعمال شده نخواهد بود. نهايتاً توجه شود در هر مرحله كاربر مي تواند يك يا چند گروه درسي را وارد و براي هر كدام يكي از درخواستهاي "ثبت"، "انتظار" و يا "حذف" را مشخص كرده و گزينه " بررسي تغييرات" را انتخاب نمايد. در صورت وجود هر نوع اشكال تحت ستون "توضيحات" تعداد خطاها مشخص مي گردد. كاربر مي توان با قراردادن ماوس روي هر خط توضيح كامل خطا يا خطاها را مشاهده كرده و نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد.

5- پايان ثبت نام:     
در واقع ثبت نام هر دانشجو وقتي پايان مي يابد كه خود وي پايان ثبت نام را به سيستم اعلام نمايد. بنابراين هر دانشجو موظف است در نهايت گزينه "پايان ثبت نام" و يا "پايان ترميم" را انتخاب نمايد. بخصوص در همين مرحله است كه كنترل نهايي براي دروس هم نياز و سقف واحد كنترل شده و در صورتي كه اشكالي وجود داشته باشد، گزينه مذكور پذيرفته نخواهد شد. در اين صورت لازم است دانشجو نسبت به اصلاح مجدد دروس تا رسيدن به شرايط مورد نظر اقدام نمايد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۸ساعت 17:52  توسط اصغرزارعی   | 

دریافت کد موسیقی مذهبی

تاشهدا باشهداتاشهدا باشهدا